Nó có thể là thú vị:

Indian - Với tình yêu

Tôi thích nhìn thấy ở đó cũny: